Verkoop en betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder betalingskorting. Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 12 procent op jaarbasis op het factuurbedrag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 procent. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd. Betwistingen over onze facturen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Algemeen nummer: 050 38 38 12

Mathias Van Overbeke – werven en planning: info@dakwerkenvanoverbeke.be

Valentien Simoens – boekhouding en administratie: valentien@dakwerkenvanoverbeke.be

Oude boomse recup pannen

Damme

SVK Ardonit leien

Semmerzake